Axenda Anuncios Recursos Experiencias Outras webs Galería Contacta Inicio  
         
   

OS NOSOS SOCIOS

  DEREITOS   DEBERES   FAITE SOCIO  

Esta Asociación está integrada por profesionais da Educación Musical, Infantil, Primaria e Secundaria que previamente participaron en cursos, cursiños ou seminarios permanentes organizados pola propia asociación.

Poderán ser integrantes da asociación todas as persoas físicas con capacidade de obrar e as persoas xurídicas, tras o acordo do seu órgano competente, que non teñan débedas pendentes coa asociación.

 

DEREITOS DOS SOCIOS

Os asociados e asociadas teñen os seguintes dereitos:

  • Participar nas actividades da asociación e nos órganos de goberno e representación, exercer o dereito de voto, así como asistir á Asemblea Xeral, de acordo cos Estatutos.

  • Ser informado da composición dos órganos de goberno e representación da asociación, do seu estado de contas e do desenvolvemento da súa actividade.

  • Ser oído con carácter previo á adopción de medidas disciplinarias contra el e ser informado dos feitos que dean lugar ás ditas medidas, debendo motivarse o acorde que, no seu caso, impoña a sanción.

  • Impugnar os acordos dos órganos da asociación que estime contrarios á Lei ou ós estatutos.

Os asociados e asociadas honorarios non intervirán na dirección da asociación nin nos órganos de representación desta, estando facultados para asistir ás asembleas xerais con voz pero sen voto.

DEBERES DOS SOCIOS

Son obrigas dos asociados e asociadas:

  • Compartir as finalidades da asociación e colaborar para a súa consecución.

  • Pagar as cotas que se establezan

  • Desempeñar os cargos para os que foron elexidos

  • Acatar e cumplir os acordos validamente adoptados polos órganos de goberno e representación da asociación

  • Acatar o contido dos estatutos

  • Ter unha boa conduta individual e cívica

FAITE SOCIO

Se queres facerte socio desta entidade, tan só tes que cubrir a ficha de inscrición e enviala por correo electrónico a apcsoutullo@gmail.com.

   
         

Asociación Pedagóxico Cultural SOUTULLO. Aptdo. de correos 1055 - Conxo. 15708 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Tlf. 699.001.530          soutullo@soutullo.org